Máy niệm Phật 20 bài Kinh

150,000₫250,000₫

Máy tụng kinh, niệm Phật là phương tiện không thể thiếu đối với các Phật tử tại gia. Khi ở nhà, ở cơ quan hoặc ở bất kỳ nơi nào, khi bạn bật máy nghe pháp, máy niệm phật, máy tụng kinh lên tức là bạn đang giúp gieo trồng các hạt giống thiện căn cho chính mình và cho những chúng sinh vô hình, hữu hình xung quanh đó, giúp cho không gian xung quanh đó luôn được thanh tịnh yên ổn.

Máy niệm Phật để nhiếp tâm, khuyến tấn niệm Phật. Được sử dụng cho hành giả tu trì pháp môn Niệm Phật, có thể để máy niệm phật bất cứ lúc nào trong không gian thờ cúng. Máy niệm Phật cũng được dùng để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật. Đặc biệt những người sắp lâm chung, thần thức hoang mang, nương vào câu niệm Phật và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà có thể cứu thoát khỏi u mê, siêu sinh về Cực Lạc.

Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật có nói "Thời kỳ mạt phát, Tịnh Độ thành tựu", "Một câu A Di Đà Phật chính là thậm thâm vi diệu thiền"... Do vậy, thời nay, việc niệm Phật là vô cùng quan trọng.

Máy niệm Phật được sử dụng rộng rãi trong các không gian thờ cúng linh thiêng. Sản phẩm giúp tạo không khí thanh tịnh. Có thể đặt máy trong không gian thờ cúng hoặc để nghe thanh tịnh. Máy gồm 20 bài kinh Phật:

1. Nam mô A Di Đà Phật,

2. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát

3. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

4. Nam mô a di đà Phật

5. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật

6. Nam mô đại bi quan thế âm Bồ Tát

7. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát

8. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát

9. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát

10. Di đà tiếp dẫn

11. A di đà Phật (TQ)

12. Dược sư tâm chú (TQ)

13. Chuẩn đề thần chú (TQ)

14. Án ma ni bát minh hồng (TQ)

15. Tứ tự ngũ âm(TQ)

16. Nam mô tiêu tai diễn thọ dược sư Phật (TQ)

17. Nam mô A Di Đà Phật (nhạc)

18. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm (nhạc)

19. Nam mô bổn sư Thích Ca Mô Ni Phật (nhạc)

20. Chú Đại Bi